Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

Program školení policajtov na SOŠ P PZ v Košiciach

Published: Thursday, 03 March 2016

Názov projektu: Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie

vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici

Organizačné zabezpečenie:

termíny sústredení jazykových kurzov

I. 15. 02. - 19. 02. 2016
II. 22. 02. - 26. 02. 2016
III. 29. 02. - 04. 03. 2016
IV. 13. 06. - 17. 06. 2016
V. 20. 06. - 24. 06. 2016

 termíny sústredení kurzov odborného vzdelávania

I. 11. 04. - 15. 04. 2016
II. 02. 05. - 06. 05. 2016
III. 09. 05. - 13. 05. 2016

I. 06. 06. - 10. 06. 2016 (UKR)

Program jazykovej prípravy na SOŠ PZ Košice v termíne II. 22. 02. 2016 – 26. 02. 2016

Pondelok 22. 02. 2016
príchod účastníkov do 11.00 h
11.00 h – 12.00 h organizačné pokyny, ubytovanie
12.00 h – 13.00 h obed
13.00 h – 13.50 h oficiálne otvorenie, prehliadka školy
13.50 h – 15.30 h jazyková príprava

Utorok 16. 02. 2016 07.30 h – 15.30 h jazyková príprava

Streda 17. 02. 2016 07.30 h – 15.30 h jazyková príprava

Štvrtok 18. 02. 2016 07.30 h – 15.30 h jazyková príprava

Piatok 19. 02. 2016 07.30 h – 12.45 h jazyková príprava
12.45 h - 13.50 h obed
14:00 - odovzdanie izieb, odchod na základné útvary,

UA policajti odchod na Ukrajinu

Ďalšie informácie

 • Účastník jazykovej prípravy (policajt) sa zúčastňuje vyučovania v služobnej rovnošate.
 • Časový harmonogram vyučovacích hodín a prestávok je nasledovný:
  1. vyučovacia hodina 07.30 h – 08.15 h
  2. vyučovacia hodina 08.20 h – 09.05 h
  3. vyučovacia hodina 09.15 h – 10.00 h
  4. vyučovacia hodina 10.05 h – 10.50 h
  5. vyučovacia hodina 11.10 h – 11.55 h
  6. vyučovacia hodina 12.00 h – 12.45 h
  7. vyučovacia hodina 13.50 h – 14.35 h
  8. vyučovacia hodina 14.40 h – 15.25 h
 • Ubytovanie a stravovanie účastníkov jazykovej prípravy a odbornej prípravy bude zabezpečené v ubytovacích priestoroch a školskej jedálni SOŠ PZ Košice.
 • Parkovanie motorových vozidiel bude zabezpečené v objekte SOŠ PZ Košice.

 

Personálne zabezpečenie:

Lektori jazykových kurzov - PhDr. Šalátová, PhDr. Džoganík
Lektori kurzov odborného vzdelávania - odborní učitelia SOŠ PZ Košice

mjr. Ing. Ladislav Ficeri OU Psk SDP
kpt. Mgr. Zdeno Plavčan OU Psk SPHCP
npor. Mgr. AlexanderBorsodi OU Psk SPHCP

Obsahové zabezpečenie:

 

Materiálno-technické a priestorové zabezpečenie:

 • Učebne pre jazykovú prípravu „D4“, „D 28“ a „C1“ vybavené multimediálnym setom a interaktívnou tabuľou.
 • Učebňa školy pre odbornú prípravu „E15“, „A1“, „A2“ vybavené multimediálnym setom.