Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

O projekte

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť manažment spoločnej SK-UA Schengenskej hranice spoločným úsilím oboch zúčastnených strán. Špecifickými cieľmi projektu sú:

 1. zrýchliť vybavovací proces pri prekračovaní slovensko-ukrajinskej hranice;
 2. skvalitniť odbornú prípravu policajtov, vrátane zvýšenia ich jazykových znalostí;
 3. realizovať výskum a prieskum názorov cestujúcich i policajtov s cieľom zlepšiť výkon služby policajtov a skrátiť čakacie doby na hraničných priechodoch;
 4. zaviesť moderné technológie do vzdelávacieho procesu policajtov;
 5. inštalovať moderné technológie na monitorovanie situácie na hraničných priechodoch;
 6. rozvinúť vzájomnú spoluprácu štátnych a neštátnych aktérov pre zlepšenie manažmentu hranice a migrácie.

 

Výstupy projektu:

Záujmom Slovenskej republiky je prispievať k rozvoju vzťahov Ukrajinou a jej občanmi. Jedným z dlhodobejších problémov v slovensko-ukrajinskom pohraničí je aj “priepustnosť” hraničných priechodov na spoločnej 97 km dlhej schengenskej hranici medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou pre legálnu migráciu, t.j. odbavovanie osôb - cestujúcich na štyroch z piatich spoločných hraničných priechodoch: Vyšné Nemecké – Užhorod; Ubľa - Malyj Bereznyj;  Veľké Slemence - Malyj Selmenci; Čierna na Tisou - Čop.

Zabezpečenie rýchlejšieho vybavovania cestujúcich na uvedených hraničných priechodoch je jednou zo stálych priorít Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP P PZ SR) a Štátnej pohraničnej služby Ukrajiny (ŠSPS UA). Každoročne dochádza ku kontinuálnemu nárastu osôb, ktoré prekračujú spoločnú hranicu, pričom predpoklad je, že tento počet bude naďalej narastať. Súčasne však, Slovenská republika je zodpovedná za dôslednú ochranu vonkajšej schengenskej hranice s Ukrajinou. To vytvára rôzne potreby (i problémy) spojené s manažmentom migrácie na hraničných priechodoch.

Projekt napomohol rozvoju spolupráce ÚHCP P PZ s hraničnou službou Ukrajiny na úseku urýchlenia vybavovania na hraničných priechodoch, odhaľovania trestnej činnosti súvisiacej s kontrolou hraníc a odhaľovania falošných a pozmeňovaných dokladov, na úseku odhaľovania krádeží motorových vozidiel, prehlbovania zručností v taktike služobných zákrokov, rozvoju jazykových zručností potrebných pre spoločný výkon služby, na úseku manažérskych schopností a dodržiavania ľudských práv a slobôd a i. Posilnenie bilaterálnych vzťahov prinieslo vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám oboch krajín, pričom primárnou cieľovou skupinou boli policajti slúžiaci na spoločnej hranici. Zapojeným policajtom projekt pomohol zvýšiť kompetencie, zručnosti a súčasne im poskytol moderné technológie na skvalitnenie pracovného procesu. Výsledky realizovaného výskumu identifikovali problémy manažmentu hranice a migrácie cez ňu a navrhli odporúčania ako zefektívniť a zlepšiť manažment legálnej migrácie na SK-UA hranici.

Realizáciou vzdelávacích aktivít a výskumu sa zlepšil výkon práce policajtov slúžiacich na SK-UA hranici, prístup k cestujúcim, k zníženiu počtu konfliktných udalostí, k zefektívneniu odbavovacích procedúr a v konečnom dôsledku by mali výsledky projektu viesť k zníženiu čakacích dôb ako aj k zvýšeniu spokojnosti cestujúcich.
Odborné vzdelávanie zvýšilo znalosti SK a UA policajtov v špecifických oblastiach, čo výrazne pomôže v boji s negatívnymi javmi na hranici, v boji s nelegálnou migráciou, s pašovaním tovarov, či kradnutých vozidiel a i. Odborné a jazykové vzdelávanie zlepšilo vzájomnú komunikáciu medzi SK a UA policajtmi, vzájomnú koordináciu a vytvára lepšie podmienky spolupráce.

Za významné výsledky projektu tiež považujeme:

 • spolupráca štátneho a neštátneho sektora pri ochrane hranice a manažmente migrácie – realizovaný výskum a odborné diskusie priniesli množstvo údajov, poznatkov, pomohli identifikovať nedostatky pri manažmente hranice, navrhované opatrenia by mali zlepšiť výkon práce policajtov na SK-UA hranici;
 • projekt znížil deficity v oblasti vzdelávania policajtov, či už odborného alebo jazykového;
 • bol prejavený veľký záujem policajtov o vzdelávanie v oblasti ľudských práv;
 • veľmi ceneným výstupom je spoločné vypracovanie slovensko-ukrajinského jazykového slovníka so špecifickou terminológiou týkajúcou sa výkonu práce policajta na hranici (o rozšírenie tohto slovníka o colnú terminológiu už požiadali aj colníci);
 • samotná spolupráca SK a UA policajtov, nadviazanie až priateľských kontaktov, čo zlepší spoločný manažment hranice.

 

Výstupy z projektu

Projektová zmluva č. 1109/2015 pre projekt CBC01017 bola podpísaná 21. 10. 2015 a nadobudla účinnosť 22. 10. 2015.

Zverejnené Názov zmluvy / č. zmluvy Cena Dodávateľ Objednávateľ
21.
Október
2015
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
1109/2015
975 507,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky