Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spoločnej slovensko-ukrajinskej hranici Improvement of technical and educational capacities to accelerate the handling process of the joint Slovakia-Ukraine border

Projekt zahŕňa štyri kľúčové komponenty/iniciatívy:

  1. obstaranie a inštalácia moderného technického zariadenia pre potreby monitoringu situácie na hraničných priechodoch a pre potreby vzdelávania policajtov;
  2. realizáciu pilotných školení slovenských a ukrajinských policajtov v odborných témach i v jazykových kompetenciách;
  3. realizáciu výskumu medzi cestujúcimi a policajtmi na hraničných priechodoch s cieľom zefektívniť vybavovacie procedúry;
  4. realizáciu odborných konferencií a workshopov s cieľom odborne diskutovať o opatreniach na zlepšenie manažmentu hranice. V rámci projektu sa tiež zintenzívni vzájomná spolupráca a komunikácia aktérov.

Projekt napomôže rozvoju spolupráce s hraničnou službou Ukrajiny na úseku urýchlenia vybavovania na hraničných priechodoch, skvalitnenia odhaľovania trestnej činnosti súvisiacej s kontrolou hraníc a odhaľovania falošných a pozmeňovaných dokladov, na úseku odhaľovania krádeží motorových vozidiel, prehlbovania zručností v taktike služobných zákrokov, rozvoju jazykových zručností potrebných pre spoločný výkon služby, na úseku manažérskych schopností a dodržiavania ľudských práv a slobôd. Posilnenie bilaterálnych vzťahov prináša vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám oboch krajín, pričom primárnou cieľovou skupinou sú policajti slúžiaci na spoločnej hranici. Projekt im pomôže zvýšiť kompetencie, zručnosti a súčasne im poskytne moderné technológie na skvalitnenie pracovného procesu.

Aktivity projektu predstavujú:

  • technické vybavenie učební na SOŠ PZ Košice, ktorá poskytuje vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba pre príslušníkov policajného zboru. Ako jediná rezortná škola poskytuje vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v špecializácii služby hraničnej a cudzineckej polície. SOŠ PZ bude v rámci projektu zabezpečovať odborné vzdelávanie cieľovej skupiny čím dôjde k skvalitneniu a zrýchleniu vybavovacieho procesu na SK-UA hranici a tým aj k vytvoreniu lepších podmienok na hraničných priechodoch;
  • výmenu a doplnenie kamerového systému na všetkých 5-tich hraničných priechodoch - na slovenskej strane hranice. V súčasnosti sú hraničné priechody vybavené zastaraným kamerovým systémom s analógovými kamerami s nízkym rozlíšením, čo sa prejavuje nepoužiteľnosťou videozáznamu z dôvodu nízkeho rozlíšenia, a tým nie je možné reagovať na vzniknuté situácie. Kamerový záznam je ukladaný na nedostatočne dlhú dobu, čo sa v praxi ukazuje ako problematické. Počet kamier je taktiež nedostatočný. Cieľom dobudovania a obmeny kamerového systému je možnosť objektívneho posúdenia vzniku čakacích dôb na hraničných priechodoch a následného prijímania okamžitých nápravných opatrení zo strany nadriadených orgánov. Zabezpečenie obmeny a doplnenia kamerového systému zníži potenciálne korupčné správanie, zvýši bezpečnosť občanov, príslušníkov colnej správy a príslušníkov Policajného zboru a prispeje k zlepšeniu komunikácie a prístupu verejných činiteľov k občanom počas vybavovacieho procesu na hraničnom priechode;
  • vzdelávacie aktivity budú spojené s výmenou informácii a skúseností v rôznych oblastiach manažmentu hranice a migrácie. Pôjde o vzdelávanie v oblasti hraničnej kontroly, falšovania a pozmeňovania cestovných dokladov, základných ľudských práv a slobôd, vrátane rodovej rovnosti, manažmentu hranice, spoločných hliadok,  kradnutých motorových vozidiel a tiež jazykovej prípravy. Zvyšovanie odbornosti policajtov vykonávajúcich hraničnú kontrolu, ktorí prichádzajú do styku s rôznymi skupinami cudzincov, je nevyhnutným predpokladom k zabezpečeniu uplatňovania osvedčených postupov pri hraničnej kontrole. Celkovo pôjde o tri týždňové školenia pre slovenských policajtov a týždenné školenie pre ukrajinských policajtov v oblasti manažmentu hraníc. Na každom školení sa zúčastní 15 policajtov. V rámci jazykovej prípravy sa uskutoční 5 týždňových turnusov pre slovenských policajtov s vycestovaním do Chmelnického na Ukrajine a 5 týždňových turnusov pre ukrajinských policajtov v Košiciach. Pre potreby vzdelávania budú spracované publikácie a pracovné zošity. Výstupom z aktivity budú 3 učebné publikácie a 6 pracovných zošitov;
  • výskum bude zameraný na identifikáciu a tiež vnímanie problémov manažmentu hranice a problémov súvisiacich s vybavovaním cestujúcich na hraničných priechodoch. Výskum bude realizovaný jednak medzi policajtmi, ale aj medzi cestujúcimi. Výstupom bude odborná publikácia mapujúca migráciu cez SK-UA hranicu, problémy manažmentu hranice a bude obsahovať návrh odporúčaní pre slovenské a ukrajinské inštitúcie, ale i európske inštitúcie, na riešenie problémov.
  • usporiadanie 2 odborných konferencií (Košice, Užhorod) a 3 workshopov (Michalovce, Užhorod, Chmelnickij), ktoré budú slúžiť jednak na výmenu informácií medzi expertmi  k problémom súvisiacim s manažmentom hranice a zároveň budú slúžiť na dosiahnutie lepšej vzájomnej komunikácie medzi SK a UA partnermi, vrátane výmeny informácii  a skúseností pri krízových situáciách a k celkovému zlepšeniu podmienok na hraničných priechodoch. 2 uvedené odborné konferencie budú zároveň otváracou a záverečnou konferenciou projektu.

 

Publicita bude zahŕňať okrem zriadenia a pravidelnej aktualizácie webovej stránky projektu aj prípravu a distribúciu tlačových správ na oboch stranách hranice, inštaláciu informačných tabúľ o projekte a nákup a výrobu propagačných potrieb na školenia a workshopy /perá, notesy a pod.).

Projekt je realizovaný od októbra 2015 do apríla 2017