Projekt zahŕňa štyri kľúčové komponenty/iniciatívy:

  1. obstaranie a inštalácia moderného technického zariadenia pre potreby monitoringu situácie na hraničných priechodoch a pre potreby vzdelávania policajtov;
  2. realizáciu pilotných školení slovenských a ukrajinských policajtov v odborných témach i v jazykových kompetenciách;
  3. realizáciu výskumu medzi cestujúcimi a policajtmi na hraničných priechodoch s cieľom zefektívniť vybavovacie procedúry;
  4. realizáciu odborných konferencií a workshopov s cieľom odborne diskutovať o opatreniach na zlepšenie manažmentu hranice. V rámci projektu sa tiež zintenzívni vzájomná spolupráca a komunikácia aktérov.

Projekt napomôže rozvoju spolupráce s hraničnou službou Ukrajiny na úseku urýchlenia vybavovania na hraničných priechodoch, skvalitnenia odhaľovania trestnej činnosti súvisiacej s kontrolou hraníc a odhaľovania falošných a pozmeňovaných dokladov, na úseku odhaľovania krádeží motorových vozidiel, prehlbovania zručností v taktike služobných zákrokov, rozvoju jazykových zručností potrebných pre spoločný výkon služby, na úseku manažérskych schopností a dodržiavania ľudských práv a slobôd. Posilnenie bilaterálnych vzťahov prináša vzájomný prospech inštitúciám a organizáciám oboch krajín, pričom primárnou cieľovou skupinou sú policajti slúžiaci na spoločnej hranici. Projekt im pomôže zvýšiť kompetencie, zručnosti a súčasne im poskytne moderné technológie na skvalitnenie pracovného procesu.

Aktivity projektu predstavujú:

 

Publicita bude zahŕňať okrem zriadenia a pravidelnej aktualizácie webovej stránky projektu aj prípravu a distribúciu tlačových správ na oboch stranách hranice, inštaláciu informačných tabúľ o projekte a nákup a výrobu propagačných potrieb na školenia a workshopy /perá, notesy a pod.).

Projekt je realizovaný od októbra 2015 do apríla 2017